Ngày 04/10/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang đã ban hành Văn bản số 4421/UBND-ĐTXD về việc chấp thuận chủ trương lắp đặt các trụ đo gió tại huyện Gò Công Đông của Công ty Cổ phần điện gió Mê Kông.

Theo đó, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần điện gió Mê Kông được lắp đặt trụ đo gió tại ấp Trung, xã Tân Điền (tọa độ: vĩ độ 10021″30.53″”N, kinh độ 106046″34.43″”E) và ấp Cây Bàng, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông (tọa độ: vĩ độ 10016″55.91″”N, kinh độ 106045″55.11″”E) theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1805/SKH&ĐT-KTĐN ngày 24/9/2018.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần điện gió Mê Kông chịu trách nhiệm thỏa thuận sử dụng mặt bằng và tổ chức thi công các cột đo gió theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức thu thập dữ liệu đo gió, kết quả đo đạt hàng quý gửi UBND huyện Gò Công Đông, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, kiểm tra; đồng thời nghiên cứu, lập đề xuất dự án đầu tư để trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn Công ty Cổ phần điện gió Mê Kông thực hiện các thủ tục đầu tư theo đúng quy định.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan quản lý, giám sát hoạt động nghiên cứu và đề xuất dự án của nhà đầu tư. Định kỳ hàng quý báo cáo kết quả khảo sát, nghiên cứu dự án của các nhà đầu tư cho UBND tỉnh, đồng gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp quản lý.

UBND huyện Gò Công Đông chỉ đạo các ban, ngành huyện và UBND xã nơi lắp đặt cột đo gió hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thi công, lắp đặt và quản lý các cột đo gió; tổ chức tuyên truyền, thông báo cho nhân dân về chủ trương phát triển điện gió của tỉnh; giám sát, quản lý tốt về an ninh, trật tự trên địa bàn nghiên cứu của nhà đầu tư…

Tuấn Anh (Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh TG)

http://bqldaddcn.tiengiang.gov.vn/tien-giang-chap-thuan-chu-truong-lap-dat-cac-tru-do-gio-tai-huyen-go-cong-dong.html

0/5 (0 Reviews)